Zgodnie z art. 13 Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej” Rozporządzenie”) informujemy, że:

 1. ADMINISTRATOR DANYCH
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Bakasana Julia Jakubowicz NIP: 8133889560, ul.Mickewicza 19, 35-064 Rzeszów; flywithbakasana.pl

 • ZAKRES I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Jeśli są Państwo Konsumentem – osobą fizyczną:
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe takie jak: Imiona, nazwiska, nr PESEL, nr dokumentu tożsamości, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, wzór podpisu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia – w celu realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, przez czas wykonania Umowy, i aż do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń.

Jeśli są Państwo Kontrahentem — podmiotem gospodarczym:
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe takie jak: nazwa, adres siedziby, nr KRS, nr NIP, nr REGON, imiona i nazwiska osób reprezentujących, numer telefonu, adres e-mail, wzór podpisu osób reprezentujących w celu ustalenia, że osoby, które się podpisały pod umową, są do tego upoważnione [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia — w celu realizacji umowy, której stroną jest podmiot, którego dane dotyczą, przez czas wykonania Umowy, i aż do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń.

Ponadto, w obu przypadkach będziemy przetwarzać podane przez Państwa dane osobowe:

 1. W związku z udzielonym pełnomocnictwem do dokonywania w Państwa imieniu czynności prawnych określonych w umowie — do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia — realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z udzielonym pełnomocnictwem]
 2. Ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w tym sprzedaży wierzytelności — przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia — realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z realizacją umowy];

ale tylko w sytuacji, gdy dany cel zaktualizuje się w Państwa przypadku. Oznacza to, że nie zbieramy, ani nie przetwarzamy Państwa danych osobowych „na zapas”, bez określonego celu.

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Nie planujemy przekazywania Państwa danych osobowych do państw trzecich poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych w państwach trzecich.

 1. PANI/PANA PRAWA WYNIKAJĄCE Z PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

 1. Prawo do wniesienia sprzeciwu. 

Mają Państwo prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez administratora danych osobowych. Mogą Państwo skorzystać z tego prawa, jeśli podstawę prawną przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych. Po zgłoszeniu przez Państwa sprzeciwu administrator danych osobowych nie będzie mógł przetwarzać Państwa danych. Wyjątkiem od tej reguły będą sytuacje, w których zaistnieją prawnie uzasadnione podstawy, aby administrator danych osobowych nadal przetwarzał Państwa dane. Podstawy te muszą być nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności.

2. Prawo dostępu do danych osobowych.

 Mają Państwo prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, że są przetwarzane Państwa dane. Mają również Państwo prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, kopii danych osobowych, a także informacji o celach przetwarzania Państwa danych osobowych, informacji o kategoriach Państwa danych osobowych przetwarzanych przez nas, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym ujawniliśmy Państwa dane osobowe lub którym mamy zamiar ujawnić te dane, o planowanym okresie przechowywania, o Państwa prawach związanych z przetwarzaniem danych, prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, źródle danych oraz o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (jeśli występuje)

3. Prawo do sprostowania danych.

 Mają Państwo prawo zażądać, abyśmy niezwłocznie sprostowali Państwa dane osobowe, które są nieprawidłowe. Mają również Państwo prawo zażądać, abyśmy uzupełnili niekompletne dane osobowe.

4. Prawo do usunięcia danych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). 

Mają Państwo prawo żądać, żebyśmy niezwłocznie usunęli Państwa dane osobowe, jeśli:

 • Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane;
 • Sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu Państwa danych osobowych, a my nie mamy uzasadnionych prawnie, nadrzędnych podstaw ich przetwarzania;
 • Przetwarzaliśmy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem;

Musimy usunąć Państwa dane osobowe, aby wywiązać się z prawnie nałożonego na nas obowiązku. 

Możemy Państwu odmówić realizacji prawa do bycia zapomnianym, w sytuacji, gdy korzystanie z danych jest niezbędne:

 • dla korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 • dla wywiązania się z prawnego obowiązku lub realizacji zadania w interesie publicznym lub władzy publicznej;
 • z uwagi na interes publiczny (w dziedzinie zdrowia publicznego);
  dla celów archiwalnych (w interesie publicznym), badań naukowych, historycznych, statystycznych;
 • do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.

5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Mają Państwo prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych, jeśli:

 • kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych, które przetwarzamy;
 • przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, a sprzeciwiają się Państwo, abyśmy je usunęli, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
 • nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń;
 • wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania — do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.

Jeśli skorzystają Państwo z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, możemy je przetwarzać w wyjątkowych sytuacjach, tj.:

 • za Państwa zgodą;
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • w celu ochrony praw innej osoby; lub
 • z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

6. Prawo do przenoszenia danych. 

Mają Państwo prawo, aby otrzymać od nas dane lub upoważnić nas do przesłania Państwa danych innemu administratorowi — w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie, jeżeli ich przesłanie jest technicznie możliwe. Przeniesiemy wyłącznie dane, które jednocześnie:

 • przetwarzane są w sposób zautomatyzowany, tj. nie są to dane w formie papierowej;
 • przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.
 1. ADRES KONTAKTOWY, ZA KTÓREGO POŚREDNICTWEM MOGĄ PAŃSTWO ŻĄDAĆ WYKONANIA SWOICH PRAW

Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z któregokolwiek prawa, które opisaliśmy powyżej, mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów:

 • 1)  pisemnie na adres: Bakasana Julia Jakubowicz, ul.Mickewicza 19, 35-064 Rzeszów
 • 2)  mailowo na adres: bakasana.studio@gmail.com 

Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do rozpatrzenia wniosku, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.

 1. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. ODBIORCY PAŃSTWA  DANYCH OSOBOWYCH

Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:

 1. Inni administratorzy przetwarzający dane we własnym imieniu:
 • Organy administracji Państwowej,

ale tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.

2. Podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych  w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.

3. Podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu:

 • Podmioty współpracujący z nami przy realizacji umowy;
 • Podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT;
 • Podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
 • Podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów.

Korzystając z usług Szkoła Jogi Bakasana Julia Jakubowicz oświadczają Państwo,  że zostali Państwo pouczeni o powyższym i potwierdzają Państwo zapoznanie się. Jednocześnie korzystanie z usług Szkoła Jogi Bakasana Julia Jakubowicz oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, zgodnie z powyższymi wytycznymi.